Ổ cắm điện thoại

Ổ cắm âm sàn SINO 1 điện thoại RJ11 + 1 mạng RJ45 Ổ cắm âm sàn SINO 1 điện thoại RJ11 + 1 mạng RJ45
Ổ cắm âm sàn SINO 3 điện thoại RJ11 Ổ cắm âm sàn SINO 3 điện thoại RJ11
Ổ cắm âm sàn SINO 2 điện thoại RJ11 Ổ cắm âm sàn SINO 2 điện thoại RJ11
Ổ cắm âm sàn SINO 1 điện thoại RJ11 Ổ cắm âm sàn SINO 1 điện thoại RJ11
Ổ cắm điện thoại Clipsal Schneider  3 cổng RJ11 | A3000_G19 + 3031RJ64M_G19 Ổ cắm điện thoại Clipsal Schneider  3 cổng RJ11 | A3000_G19 + 3031RJ64M_G19
Ổ cắm điện thoại Clipsal Schneider  2 cổng RJ11 | A3002_G19 + 3031RJ64M_G19 Ổ cắm điện thoại Clipsal Schneider  2 cổng RJ11 | A3002_G19 + 3031RJ64M_G19
Ổ cắm điện thoại Clipsal Schneider  1 cổng RJ11 | A3001_G19 + 3031RJ64M_G19 Ổ cắm điện thoại Clipsal Schneider  1 cổng RJ11 | A3001_G19 + 3031RJ64M_G19
Ổ cắm điện thoại Panasonic 3 cổng RJ11 | WEV68030W + WEG2364 Ổ cắm điện thoại Panasonic 3 cổng RJ11 | WEV68030W + WEG2364
Ổ cắm điện thoại Panasonic 2 cổng RJ11 | WEV68020SW + WEV2364SW Ổ cắm điện thoại Panasonic 2 cổng RJ11 | WEV68020SW + WEV2364SW
Ổ cắm điện thoại Panasonic 1 cổng RJ11 | WEV68010SW + WEV2364SW Ổ cắm điện thoại Panasonic 1 cổng RJ11 | WEV68010SW + WEV2364SW
Ổ cắm điện thoại AMP 2 cổng RJ11 CAT3 | TE 272368-2 + 1375192-1 Ổ cắm điện thoại AMP 2 cổng RJ11 CAT3 | TE 272368-2 + 1375192-1
Ổ cắm điện thoại AMP 1 cổng RJ11 CAT3 | TE 272368-1 + 1375192-1 Ổ cắm điện thoại AMP 1 cổng RJ11 CAT3 | TE 272368-1 + 1375192-1