Máng cáp sơn tĩnh điện

Máng cáp 600x100, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm Máng cáp 600x100, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm
Máng cáp 500x100, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm Máng cáp 500x100, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm
Máng cáp 400x100, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm Máng cáp 400x100, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm
Máng cáp 300x100, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm Máng cáp 300x100, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm
Máng cáp 300x75, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm Máng cáp 300x75, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm
Máng cáp 300x50, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm Máng cáp 300x50, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm
Máng cáp 250x100, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm Máng cáp 250x100, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm
Máng cáp 250x75, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm Máng cáp 250x75, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm
Máng cáp 250x50, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm Máng cáp 250x50, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm
Máng cáp 200x100, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm Máng cáp 200x100, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm
Máng cáp 200x75, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm Máng cáp 200x75, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm
Máng cáp 200x50, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm Máng cáp 200x50, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm