Thang cáp sơn tĩnh điện

Thang cáp 600x100, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.5mm, 2.0mm Thang cáp 600x100, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.5mm, 2.0mm
Thang cáp 500x100, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.5mm, 2.0mm Thang cáp 500x100, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.5mm, 2.0mm
Thang cáp 400x100, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm Thang cáp 400x100, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm
Thang cáp 300x100, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm Thang cáp 300x100, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm
Thang cáp 200x100, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm Thang cáp 200x100, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm