Cáp điện thoại

Dây cáp điện thoại Nexans UTP Cat3 100 đôi PVC 0.5mm (N100.809N) Dây cáp điện thoại Nexans UTP Cat3 100 đôi PVC 0.5mm (N100.809N)
Dây cáp điện thoại Nexans UTP Cat3 50 đôi PVC 0.5mm (N100.808N) Dây cáp điện thoại Nexans UTP Cat3 50 đôi PVC 0.5mm (N100.808N)
Dây cáp điện thoại Nexans UTP Cat3 25 đôi PVC 0.5mm (N100.807N) Dây cáp điện thoại Nexans UTP Cat3 25 đôi PVC 0.5mm (N100.807N)
Dây cáp điện thoại Nexans UTP Cat3 10 đôi PVC 0.5mm (N31061) Dây cáp điện thoại Nexans UTP Cat3 10 đôi PVC 0.5mm (N31061)
Cáp điện thoại 100 đôi | 100x2x0.5 | 100P-0.5 | SACOM Cáp điện thoại 100 đôi | 100x2x0.5 | 100P-0.5 | SACOM
Cáp điện thoại SINO 100 đôi | 100x2x0.5 | 100P-0.5 Cáp điện thoại SINO 100 đôi | 100x2x0.5 | 100P-0.5
Cáp điện thoại VINACAP 100 đôi | 100x2x0.5 | 100P-0.5 Cáp điện thoại VINACAP 100 đôi | 100x2x0.5 | 100P-0.5
Cáp điện thoại PCM 100 đôi | 100x2x0.5 | 100P-0.5 Cáp điện thoại PCM 100 đôi | 100x2x0.5 | 100P-0.5
Cáp điện thoại Z43 100 đôi | 100x2x0.5 | 100P-0.5 Cáp điện thoại Z43 100 đôi | 100x2x0.5 | 100P-0.5
Cáp điện thoại 50 đôi | 50x2x0.5 | 50P-0.5 | SACOM Cáp điện thoại 50 đôi | 50x2x0.5 | 50P-0.5 | SACOM
Cáp điện thoại SINO 50 đôi | 50x2x0.5 | 50P-0.5 Cáp điện thoại SINO 50 đôi | 50x2x0.5 | 50P-0.5
Cáp điện thoại VINACAP 50 đôi | 50x2x0.5 | 50P-0.5 Cáp điện thoại VINACAP 50 đôi | 50x2x0.5 | 50P-0.5